Vietnamese weirdest plants name given ever but the plants some are actually beautiful

Vietnamese weirdest plants name given ever but the plants some are actually beautiful
1. Cây thúi địt.
2.Cây dái ngựa.
3.Cây chó đẻ.
4. Khoai dái.
5. Cây dâm bụt.
6. Cỏ cứt lợn.
7. Cây cứt quạ.
8. Cây sầu đâu cứt chuột.
9. Cỏ lọ nồi.
10. Cây móng bò điên.

cay mong bo dien - crazy cow toe plant

cay mong bo dien – crazy cow toe plant

 

co lo noi - pot ash grass

co lo noi – pot ash grass

 

 

 

cay sau dau cu chuot - mouse poop stress plant

cay sau dau cu chuot – mouse poop stress plant

 

cay cut qua - eagle poop plant

cay cut qua – eagle poop plant

 

cay dam but - cay bum bup - perverted bulb flower plant

cay dam but – cay bum bup – perverted bulb flower plant

 

cay khoai dai - air potato - hanging balls potato

cay khoai dai – air potato – hanging balls potato

 

cay cho de - bitch plant - dog born plant

cay cho de – bitch plant – dog born plant

 

cay dai ngua - horse balls plant tree

cay dai ngua – horse balls plant tree

 

cay hoa thui dich - stinky fart flower tree plant

cay hoa thui dich – stinky fart flower tree plant