What does this mean? mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên !!!

Many Vietnamese proverbs makes a lot of sense! Such as this “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” what does it mean? basically you plan your business and got everything ready, but success or not would be up to god! I think this is just a way of making ones feel better after a careful business planing but major failure! 🙂 no one else to blame so blame it on god LOL

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Mưu tính sắp đặt công việc là ở nơi người, thành công hay không là ở nơi Trời.

Mưu: Tính toán sắp đặt, kế hoạch, mưu kế. Sự: việc. Tại: ở. Nhân: người. Thiên: Trời.

Gia Cát Lượng đời Tam Quốc viết:

Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên.
Nhân nguyện như thử như thử ….
Thiên lý vị nhiên vị nhiên ….
Nghĩa là: Mưu việc ở người, nên việc ở Trời.
Ý người như thế như thế ….
Lẽ Trời chưa vậy chưa vậy ….

Mọi việc đều có sự sắp đặt của Trời, mình cứ lo toan làm hết sức mình, còn việc thành công hay thất bại là do nơi số mạng Trời định. Nếu thành công thì chớ nên khoe khoang tài giỏi rồi tự kiêu ngã mạn; còn nếu thất bại thì cũng không nên quá tuyệt vọng, buồn rầu thất chí.

Tiếng Anh: Man proposes, god disposes