10 things for your health in English and Vietnamese

Ever wonder what does it takes to keep you in good health and longevity? well read below 10 easy steps 🙂 assuming you’re not a gangster and play with guns and violent! 🙂

Health.

1. Drink plenty of water.
2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.
3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that’s manufactured in plant.
4. Live with the 3 E’s – Energy, Enthusiasm and Empathy.
5. Make time to pray…

6. Play more games.
7. Read more books than you did last year.
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day.
9. Sleep for 7 hours every day.
10. Take a 10-30 minutes daily.And while you walk, smile.
Sức khỏe .
1. Uống nhiều nước.
2. Ăn sáng như vua, ăn trưa như ông hoàng và ăn tối như kẽ ăn xin.
3. Ăn nhiều thức ăn mộc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.
4. Sống với 3 N – Năng lực, Nhiệt thành và Nhân ái.
5. Tìm ra thời giờ mà cầu nguyện.
6. Chơi trò chơi nhiều hơn.
7. Đọc nhiều sách hơn năm cũ.
8. Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.
9. Ngủ 7 giờ mỗi ngày.
10. Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày , và mỉm cười trong khi bước đi.
Good luck every body .